Ki-Aikido Prague Libuš calligraphy

ở đâu:

GPS: 50.0017678N, 14.4621208E

Klub Junior:

Na Okruhu 395/1
Praha 4 Písnice
142 00

khi nào:

thứ hai: 20–22
thứ tư: 19–21

Nó là đủ để đến 10 phút. trước khi bắt đầu